דף הבית שבת מן המקורות
 שלח ברכה לחבר
 ציר היסטורי
 קישורים לאתרים
 הסקר השבועי
מן המקורות

דברים

שמות

מאגדות חז"ל


דברים ה' , י''א - ט''ו
שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלהיך :
ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך: ויום השביעי שבת
לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך
ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר
בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך: וזכרת כי
עבד היית בארץ מצרים ויוצאך ה' אלהיך משם ביד
חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את
יום השבת.
 

בחזרה לראש הדף

 


 

שמות כ, ז' - י':
זכור את יום השבת לקדשו : ששת ימים תעבד ועשית כל
מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא
תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך
ובהמתך וגרך אשר בשעריך: כי ששת ימים
עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל
אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך
ה' את יום השבת ויקדשהו.

 
בחזרה לראש הדף

 


 

 מאגדות חז"ל

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה
מתנה טובה יש לי בבית גנזי,
ושבת שמה,
ואני מבקש ליתנה לישראל.
לך והודיעם.


( ספר האגדה'' - תלמוד בבלי , מסכת שבת, דף י' ע''ב'' )

 

 


 

שנה ר' שמעון בן יוחאי: אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם ,
לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא: כנסת ישראל הוא בן
זוגך. וכיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקדוש ברוך הוא : זכרו
הדבר שאמרתי לשבת - כנסת ישראל היא בן זוגך. וזהו שנאמר: ''זכור את יום
השבת לקדשו".


( ספר האגדה'' - בראשית רבה פרשה י''א'')

 

 


 

אמר רבי ברכיה בשם ר' חיא בר אבא: לא ניתנה השבת אלא לתענוג. ר' גי
בשם ר' שמואל בר נחמן: לא נתנה השבת אלא לתלמוד תורה. ואין מחלוקת
ביניהם :
מה שאמר ר' ברכיה בשם רבי חיא בר אבא לתענוג - אלו תלמידי חכמים, שהם
יגעים בתורה כל ימות השבת ובשבת הם באים ומתענגים: ומה שאמר ר' חגי
בשם ר' שמואל בר נחמן לתלמוד תורה - אלו הפועלים. שהם עסוקין במלאכתם
כל ימות השבת ובשבת הם באים ומתעסקים בתורה .

 

("ספר האגדה'' - פסיק''ר , פיס' עשרת הדברות')

 

 


 

ר' שמעון בן יוחאי ובנו ר' אלעזר ראו ערב שבת עם חשכה זקן כשהוא אוחז
בידו שתי אגודות של הדסים ורץ בין השמשות. אמרו לו:
אלו למה לך ?
אמר להם :
לכבוד שבת.
ויהא די לך באחד ?
אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור.
אמר לו רבי שמעון לבנו :
ראה כמה חביבות מצוות על ישראל.


(ספר האגדה'' - בבלי, שבת ל''ג, ע''ב'')

 

 


 

אמו של רבי שמעון בר יוחאי, כשהיתה מסיחה שיחה יתרה בשבת, היה אומר
לה: ''שבת היום'' - והיא שותקת .


(ספר האגדה'' - ויק''ר ל''ד'')

 

 


 

ר' עקיבא היה יושב ובוכה בשבת. אמרו לו תלמידיו :
רבנו, למדתנו 'וקראת לשבת עונג !
אמר להם :
זה עונג שלי.


(ספר האגדה'' - שבה''ל עפ'' מ''ד'')

 

 


 

"שבת'' - שינה בשבת תענוג


(ספר האגדה' - ילק''ר ואתחנן)

 

 

 


 

אמר רבי שמעון בן לקיש: נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב
שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר: ''שבת וינפש'' - כיון ששבת - וי
אבדה נפש!


(ספר האגדה'' - בבלי ביצה, ט''ז, ע''א'')
 

בחזרה לראש הדף


שיטים, מכון החגים - בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל, קיבוץ בית השיטה, 10801, טלפון: 04-6536344, פקס: 04-6532683

מכון שיטים (ע"ר) מס' עמותה 58-0459212

chagim@bethashita.org.il

המכון נתמך ע"י הגופים הבאים: מן היסוד, קרן מוזס וולפוביץ והתנועה הקיבוצית.

היצירות המוצגות באתר הן ברישיון | האתר נבנה ע"י   

כרגע באתר 401 גולשים