לגלישה באתר בעזרת גרסת טקסט
רוני סומק


ס'ו'כ'ה' = סומך ועוזר לכל הנזקקים


:מקומם של העניים והנזקקים בחברה בחג הסוכות מתגלה בשני מרכיבים מרכזיים
.הסוכה והאושפיזין
הסוכה מסמלת את האסיף של היבולים החקלאיים האחרונים מן השנה שעברה, ואת התקווה
ליבולים בשנה החדשה, וכן היא מסמלת את הישיבה בסוכות, זכר לנדודי עם-ישראל במדבר
.(בראשית דרכו: "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויקרא כ"ג, מ"ג

לצד שני תכנים עיקריים אלה, מזכירה הסוכה לאדם את הארעיות בחיים. חז"ל קראו
לסוכה: "סוכת ארעי", כדי לתת ליושב בה תחושת ענווה, המחליפה לפסק זמן קצר את תחושת
.האדנות של האדם על הטבע ועל העולם
בשעה שהאדם אוסף את יבוליו ומתמלא בשמחת העושר המצוי בידו, דווקא אז עליו לשבת בסוכה
הזמנית והארעית, כדי לחוש פעם בשנה את חוסר הבטחון ולדעת כי אין לבטוח בטחון מלא בעושר
המצוי בידו כעת, ולזכור כי יש אנשים אשר אין ידם משגת את כל אשר יש בידו ושאולי כל השנה
. יושבים הם בבית ארעי, באוהל או בסוכה כי אין ביכולתם לגור בבית קבע
אמר הקב"ה: "בסוכות תשבו שבעת ימים", באוספכם את תבואת הארץ, צאו כולכם מבתיכם והיו
כולכם אורחים בסוכותי, ולא יהיה ניכר שוע [עשיר] לפני דל. שלושה דפנות ועליהם פסולת
.(גורן ויקב, זוהי סוכתו של כל איש מישראל, בין עני ובין עשיר" (ספר התודעה, עמ' פ"ד

:(על הישיבה בסוכה אומר פילון האלכסנדרוני (פילוסוף יהודי מאלכסנדריה שבמצרים במאה הראשונה לספירה

,תעודת הסוכות להזכירנו בעושרנו את העוני
, לפי שחייב אדם לזכור בעושרו את העוני
,בימי תפארתו את השפלות, בגדלותו - את הפשטות
בימי שלום - את סכנת המלחמה
על פני היבשה - את סערות הים, ובעיר את המדבר
לפי שאין לך דבר, שיש בו כדי לשמחנו
יותר מזכרון ימי הרעה בימי טובה מרובה ביותר
אתה מוצא כאן גם תועלת מרובה לגבי החינוך למעשים טובים
שכן מי ששם לנגד עיניו גם את הטוב
.וגם את... הרע ודאי יתמלא רחשי תודה


:(ומוסיף על כך הרשב"ם (ר' שמואל בן מאיר , נכדו של רש"י - חי במאה האחת עשרה בצרפת
, בשעת אסיף כאשר מלאו הגרנות בר והיקבים תירוש ויצהר...
ציווה הכתוב לישב בסוכה, לזיכרון כי במדבר ישבו באוהלים
. ולא היה להם קרקע ולא דגן ותירוש ויצהר
... לבלתי רום ליבם על בתיהם המלאים כל טוב


האושפיזין
בסוכות נהוג להזמין "אושפיזין" – אורחים לסוכה. לפי המסורת מוזמנים אל הסוכה שבעה
.מאבותיו של עם ישראל: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד
. ואפשר להוסיף אליהם שבע "אושפיזות": שרה, רבקה, רחל, לאה, בלהה, זלפה, ומרים
אבל על מנת שאורחים נעלים אלה יבואו לסוכה, צריך להזמין לסוכה גם אושפיזין
:מעניי העיר ואומר על כך הרמב"ם


כתוב: ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך"
אמר הקב"ה: ארבעה בני בתים יש לך: בנך, בתך, עבדך ואמתך
, וכנגדם יש לי גם כן ארבעה: הלוי, הגר, היתום והאלמנה
."אם תשמח את שלי עם שלך, מוטב, ואם לאו – תבוטל השמחה

לכן צריכים אלה היושבים בסוכה להזמין לסוכה גם אורחים, בשר ודם, מעניי הקהילה שישבו
אתם בסוכה. "אינו מוצא עניים ליסב עמו על שולחנו, יהא מחזר אחר עניים ליתן להם לבתיהם
צרכי החג ביד רחבה, בלב שמח ובפנים מאירות. וכשהעניים אוכלין על שולחנם מתנת ידו
"הרחבה, נחשב לו כאילו היו מאוכלי שולחנו אשר בסוכתו
(ספר התודעה, ע' פ"ד)

פעילויות בבית הספר
כשם שמנהגי הצדקה בסוכות מתקשרים לסוכה ולאושפיזין, כך הפעילויות של בית הספר
.לקראת סוכות יכולות להתמקד בסוכה ובאושפיזין
לקראת חג הסוכות אפשר להציע את עזרתם של ילדי בית הספר בבניית סוכות לאנשי
הקהילה המתקשים בכך, קשישים, עניים, נכים ועוד. אפשר לבנות סוכה משותפת עם בית ספר
,לחינוך מיוחד בסביבה, או עם בית מוגן לקשיש בסביבה. העזרה יכולה להיות בבניית הסוכה
. בקישוטה ובפעילות בסוכה
.מנהג האושפיזין מאפשר לנו להזמין לסוכה שבנינו בבית הספר קבוצות מן הסביבה
. ילדים, נוער בוגרים וקשישים ולשמוח איתם בשמחת החג
מכיוון שבחופש סוכות אין לימודים בבית הספר, הפעילות שהזכרנו צריכה להיות בימים
המעטים שבין יום הכיפורים לבין ערב סוכות. יש להכין את הפעילות מראש. יתכן שצריך להתחיל
. את ההכנות כבר בחודש אוגוסט, לפני תחילת הלימודים, במיוחד בשנים שהחגים מתקיימים בראשית ספטמבר