" שבת הגדול"
על מקור השם 
 
 
שבת היום הגדול" או "שבת הגדול" הוא יום השבת שלפני חג הפסח. מקור"
השם הזה בפסוק החותם את ההפטרה של השבת שלפני חג הפסח: "הנה אנוכי
שולח לכם את
אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" מלאכי, ג, כ"ג
:ישנן סברות נוספות למקור השם. נציין אחדות מהן
השבת שלפני כל חג גדול נקראת "שבת הגדול", היינו השבת של
החג הגדול. בסידור העתיק לפי מנהג קורפו נזכר "סדר לשבת הגדול של
". שבועות
ישראל נצטוו לקראת השבת, שלפני יציאת מצרים, לקחת "שה לבית
אבות שה לבית" שמות, יד,.4 אמרו בני ישראל: " הן נזבח תועבת מצרים
לעיניהם ולא יסקלונו"! אמר להם הקב"ה: עתה תראו הנס הגדול שאעשה. ואמנם
,קרה נס והמצרים לא פגעו בבני ישראל בשעה שזבחו את זבח הפסח, לפיכך
.נקרא היום ההוא "שבת הגדול" זכר לנס הגדול
'ר' דוד בן יוסף אבודרהם, מחכמי ישראל בספרד במאה הארבע-עשרה
מביא בספרו "פירוש הברכות והתפילות" גם טעם זה: שלכך נקרא שבת הגדול
". שהוא שבת ראשון שנכנסו למצוות
,בשל הנס הגדול הזה, שנעשה בשבת שקדמה ליציאת מצרים
.נקרא "שבת הגדול" בבלי, שבת, פז ע"ב, תוספות; שמות רבה, פרשת בא
יש קושרים את השם במנהג שהיה רווח בקהילות-ישראל לאפות
ככרות לחם גדולים, מקמח החמץ שנותר, לקראת השבת שלפני הפסח. את
.ככרות הלחם הגדולים היו מחלקים לעניים
יש משערים, שמקור השם הוא בדרשה המרכזית של הרב הגדול
.בעיר, בענייני הפסח, בשבת שלפני חג הפסח
בקהילות אשכנז נוהגים להתכונן לקראת "ליל הסדר" בשבת שלפני
,הפסח וקוראים בהגדה "מעבדים היינו" עד "לכפר על כל עוונותינו". משערים
שהשבת הזאת נקראת לפנים בשם "שבת הגדה", ובמרוצת הדורות נשתרבב
". השם "שבת הגדול