top of page
יום העצמאות
טקסים וקבלות חג
Heading 6
הגדת יום העצמאות

אהרון מגד

לקראת יום העצמאות 1952, חיבר ועיבד אהרון מגד עבור צה"ל "הגדת עצמאות" ערוכה בדומה לסדר פסח, שאותה היו אמורים החיילים לקרוא בארוחת החג. בלחץ הרבנות הצבאית והמפלגות הדתיות נגנזה ההגדה עוד לפני יום העצמאות ורוב עותקיה נשרפו. נביא מספר קטעים מהגדה זו:

 

אור ליום ו' באייר שנת תש"ח, היא השנה ה 1878 לגלות ישראל, נאספו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית והכריזו על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הזה, יום חרותנו, חג העצמאות.

המפקד: לחיי מדינת ישראל!

הכל: לחיים! (שותים כוס ראשונה)

עבדים היינו לגויים בכל הארצות ובכל המדינות, ממזרח שמש ועד מערבה, ויענו אותנו וירדפו אותנו ויפרעו בנו פרעות. ונאמר איש אל אחיו: נרימה ראש ונשובה אל ארצנו לעבוד את אדמתנו. בית יעקב לכו ונלכה! ונצא משם בנערינו ובזקנינו, על נשינו ועל טפנו, ואילו לא יצאנו הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לגויים עד היום הזה.

שירה: אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה.

במתי מעט באנו לארץ, אחד מעיר ושנים ממשפחה, ונראה את הארץ והנה היא חרבה ושוממה, רובה מדבר ומיעוטה ביצות ונאמר: בעבודה נירשנה ותהי לנו לנחלה. ונחל לחרשה ולזרעה ולעבדה, ונבנה לנו כפרים בגליל וביהודה, בעמק ובנגב, וערים בהר ולחוף ימים, להיותה אחוזה לנו ולכל הבאים אחרינו, העולים מארצות פזוריהם. ויששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח.

שירה:

ישושון ישושון מדבר וציה,

ותגל תגל תגל ערבה,

ותפרח כחבצלת,

כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה.

...

ברוך המקום ברוך הוא, ברוכים החלוצים הראשונים והאחרונים, ברוכים השומרים והמגינים, ברוכים הלוחמים והספנים, והנווטים, ברוכים מובילי השיירות והחבלנים, ברוכים ראשי העם ומנהיגיו שבזכות כולם באנו עד הלום.

...

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה:

אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול.

חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר עליהם בנויה מדינתנו?

ואף אתה אמור לו כהילכות המדינה: פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות, שוקדת על פיתוח הארץ לכל תושביה, מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל.

רשע מה הוא אומר? מה המדינה הזאת לכם? לכם ולא לו, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, ואף אתה הקהה את שיניו ואמור לו: בעבור זה היא לנו, לנו ולא לו, כי אילו היה שם לא היה נגאל.

תם מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו: בעליה, בעבודה ובהגנה כבשנו לנו את הארץ והקמנו את המדינה.

ושאינו יודע לשאול את פתח לו, שנאמר וסיפרת את עלילות הגבורה לכל תושבי המדינה. תושבי המדינה - הותיקים, כל תושבי המדינה - החדשים והותיקים גם יחד.

...

ויהי כאשר שקטה הארץ ותכון המדינה ויפתחו שעריה לרווחה ורבבות רבבות הני עמינו זורמים אליה ביבשה בים ובאויר לבנות ולהבנות בה. פליטי שואה מפולין ומגרמניה ומכל ארצות אירופה, ואחינו מאלג'יר ומתוניס ומכל ארצות אפריקה, ועל כנפי נשרים באו אחינו מתימן ומבבל ומפרס, הנה הנם במעברות ובכפרים ובערים בהרי יהודה, הגליל, בחוף ובנגב והם עושים בכל מלאכה, עובדים את האדמה, וסוללים דרכים ועושים בחרושת העץ והאבן והברזל, ואוחזים בהגה ומשיטים אניות בים, ומטים כתף לבניין ארצנו.

שירה:

נבנה ארצנו, ארץ מולדת:

כי לנו, לנו ארץ זאת.

נבנה ארצנו, ארץ מולדת,

זה צו דמנו, זה צו הדורות.

נבנה ארצנו על אף כל מחריבינו

נבנה ארצנו בכח רצוננו.

קץ עבדות ממארת,

אש חירות בוערת,

הוד תקווה מזהרת

בנו יסעירו הדם,

צמאי חירות,

קוממיות,

נצעד בעוז לקראת שחרור העם.

 

נקום נלכה יחד קדימה,

נוסיפה כח, עוז נגביר.

נקום נלכה יחד קדימה,

תקוות עם-נצח דרכנו תאיר,

כלנו אנו דגלי מחנה פוסע,

כולנו אנו צלילי שיר דרור בוקע,

ומדינה פורחת

לאומה נצחת

פה נקימה יחד,

בית לבני עם עולם,

ובצעד-און

ובביטחון

נצעד בעוז לקראת שחרור העם.

 

זה היום חג עצמאות ישראל, השנה החמישית למדינת ישראל, נגילה ונשמחה בו, כי גברנו על אויבינו וכבשנו לנו את ארצנו והבאנו אליה את אחינו מכל כנפות הארץ. ואפילו כולנו חכמים, כולנו חזקים, כולנו גיבורים - מצווה עלינו לחזק את מדינתנו, לבנותה ולבצרה, לישבה ולעבדה ולהיות נכונים תמיד להגן עליה, והיתה מסילה לשאר עמנו כאשר היתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. חזק חזק ונתחזק!

הכל: חזק חזק ונתחזק!

המפקד: לחיי_________  (שם היחידה)

הכל: לחיים! (שותים כוס רביעית)

 

שירה: התקוה

הגדת יום העצמאות
קבלת יום העצמאות 
תוכניות יום העצמאות מקיבוצים שונים
עוד לחג >
bottom of page