top of page
בר/בת מצווה
מן הארכיון /
טקס בת/בר המצווה

קיבוץ בית השיטה, קבוצת 'שיטה'

1969

לבני "שיטה" ברי-המצווה, הבאים בברית התנועה:

שיטה, שיטה – במה נברכך?

יישר כוחך שהגעת למצוות!

טוב שמך כשם ביתך,

הרימי משאו בכבוד ובאהבה!

ואלו בני המצוות: ---

 

* * *

מקהלה:

ירדה השבת על בקעת גנוסר

תורת אמת נתן אל לעמו...

הנה המצווה

 

קריאת אב בטעמים:

כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים

היא לאמור: מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא,

לאמור: מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר

מאד, בפיך ובלבבך לעשותו. [דברים, ל']

קבוצת "שיטה" זכתה להגיע לחג בר-המצווה שלה בימים גדולים, בהם אנו עדים להגשמתן

של מקראות עתיקים על הבטחת ארץ ישראל לעם ישראל: לאברהם בחרן: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך.

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". [בראשית, י"ב, 1-2]

 

ועוד נאמר לאברהם: שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה.

כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ

אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה. קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי

לך אתננה. [בראשית, י"ג[

 

ליצחק: גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל

והקמתי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך ככוכבי השמים

ונתתי לזרעך את כל הארצות האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. [בראשית כ"ו]

וליעקב: ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה. [בראשית, כ"ח]

 

מקהלה וציבור: ופרצת ימה וקדמה...

 

ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש. [בראשית, כ"ז]

ליוסף: "ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם". [בראשית, מ"ח]

לעם במדבר: "כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה

ובהר. ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנת תאכל

בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת. ואכלת ושבעת וברכת

את ה' אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך. [דברים, ח']

* * *

מקהלה וציבור :

ויהודה לעולם תשב...

מה טובו אהליך יעקב...

עצי שיטים עומדים

נגינה בכלי הקשה ושירה "עצי שיטים"

 

דברי ילד:

שם קבוצתנו שיטה – כשמה של בית-השיטה.

על עץ השיטה, בן הארץ מימי קדם, מספרים לנו המקרא והמדרש.

קריאת ילד: על צמיחת השיטה בארץ מעידים שמות המקומות: בית-השיטה, שנזכרה בסיפורי גדעון ,שיטים בעבר-הירדן מול הגלגל, נחל-שיטים הוא נחל קידרון ליד ירושלים.

קריאת ילד: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים" (שמות, כ"ו, 15). עצי שיטים היו חומר הבניה למשכן ולכלי הקודש בתוכו.

 

קריאת אם:

על זה אומר מדרש שמות:

למה עצי שיטים? לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדורות: שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות אומר לו ומה מלך מלכי המלכים שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פירות, ואתם על אחת כמה וכמה.

[שמות רבא]

 

קריאת אם:

באגדות החורבן מסופר כי נהוג היה בירושלים: "משנולד ילד שתלו ארז, ומשנולדה בת שתלו שיטה, ומשנישאו – עשו מהם חופה. [מסכת גיטין]

 

קריאת אם:

בחזון הגאולה של ישעיהו נמצאת השיטה עם העצים שיפריחו את השממה:

"אתן במדבר ארז, שיטה והדס ועץ שמן" (ישעיה, מ"א, 19(

 

מקהלה: אתן במדבר ארז...

שירת בנות:

* * *

מה הומה הלב לילדות של טוהר

זה תור התום שוב לא ישוב.

אך היום קרב לעתיד של זוהר -

יפרוש כנף שלום ולא יסוף.

]י. שרת[

* * *

שתלתם ניגונים בי אמי ואבי

ניגונים, מזמורים שכוחים;

גרעינים, גרעינים נשאם לבבי -

עתה הם עולים וצומחים.

עתה הם שולחים פארות בדמי

שורשיהם בעורקי שלובים.

ניגוניך אבי ושיריך, אמי

בדופקי נעורים ושבים.

]פניה ברגשטיין/ ד. זהבי[

שירת ילדים :

הנה לנו ניגון יש

אל נא נביישנו

בו נשירה בו נזכירה

הימים עברו

כי אותו עוד שרו

אחינו ואחיותינו

עת גם הם עוד

ילדים היו

מקהלה וציבור :

הנה ככה, זהו הניגון של נחת

ובעֶלז, ובעלז חולו יחד

הנה ככה, זהו הניגון של נחת

ובעלז בואו ונצא.

 

שירה בציבור :

נזכה לראות בנים, בנים ובני בנים

עוסקים בתורה ובעבודה

* * *

ברכת סב או הורה:

ברכת בית הספר וקבלת תנ"כ:

ברכת אחים ואחיות:

* * *

כיבוד

* * *

נגינה בחליליות

* * *

"מה אהיה כשאגדל" / משחק וריקוד בשלוש תמונות

* * *

פזמון-סיום

תחומים נוספים
bottom of page