top of page
לידה וברית
מן הארכיון /
קידוש על היין לטקס הברית  - הרבורגר

ניר הרבורגר

2004

נקדש בפרי הגפן את זמן בריתות זה.

נמתיק את ברית אברהם

ונקיים את הברית בין בני האדם.

לחיי הנברא בצלם אנוש

יחיד ומיוחד, אהוב ושייך.

נחדש בריתות שנרקמו,

נדליק אור של חסד ואמת,

צדק ושלום

לכל דור ודור

בקהל ישראל ובעולם כולו.

ברוך אתה אדוני בורא מלך העולם,

בורא פרי הגפן.

תחומים נוספים
bottom of page