top of page
שיבה טובה
מן המקורות /
לרבי טרפון היתה אם זקנה

בבלי קידושין, ל"א, ע"ב. ירושלמי,פאה, ג', ב'

לרבי טרפון היתה אם זקנה. הם גרו בכפר ירדה אימו לטייל לתוך חצרה בשבת ונקרע מנעל שלה.

הלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת כפות רגליה והיתה מהלכת על כפות ידיו עד שהגיעה למיטתה.

רצתה אימו הזקנה לעלות למיטתה - גחן לה ועלתה עליו וכשהיתה יורדת - ירדה עליו.

תחומים נוספים
bottom of page