top of page
שיבה טובה
מן המקורות /
קטעים מהמקרא

יגיע כפיך כי תאכל -

אשריך וטוב לך!

אשתך, כגפן פורייה,

בירכתי ביתיך.

בניך, כשתלי זיתים,

סביב לשולחנך.

הנה כי כן יבורך גבר,

ירא - יהוה.

יברכך יהוה מציון,

וראה בטוב ירושלים

כל ימי חיים

וראה בנים לבניך!

שלום על ישראל!

תהילים קכ"ח

 

 

מפני שיבה תקום

ויקרא, י"ט, ל"ב

 

צו הוא לזקנים להתקומם נגד הזיקנה.

 

והדרת פני זקן

ויקרא, י"ט, ל"ב

 

מצוה לצעירים לסעוד הזקנים ולהדרם.

 

זכור ימות עולם

בינו שנות דור ודור.

שאל אביך ויגדך

זקניך ויאמרו לך.

דברים, ל"ב, ז'

 

עטרת זקנים - בני בנים,

ותפארת בנים - אבותם.

משלי יז', ו'

תחומים נוספים
bottom of page