top of page
שיבה טובה
מן המקורות
link
מי שהוא זקן מופלג

מי שהוא זקן מופלג אף על פי שאינו חכם - עומדים לפניו מהדרין אותו בדברים ונותנים לו יד לסומכו.

והוא הדין לגבי אישה זקנה.

מי שהוא זקן מופלג
אדם שאינו חש
קטעים מהמקרא
חנוך לנער
צריך אדם
וזה היה החילוק
הלל הזקן
לרבי טרפון היתה אם זקנה
תחומים נוספים
bottom of page