top of page
שיבה טובה
מן המקורות
הלל הזקן

ויקרא רבא פרשה ל"ד ג

הלל הזקן בשעה שהיה נפטר מתלמידיו

היה הולך עמם.

אמרו לו תלמידיו:

רבי, היכן תהלך?

אמר להם:

לגמול חסד עם אורח שבתוך ביתי.

אמרו לו: כל יום יש לך אורח:

ואמר להם: וכי נפש עלובה זו לא אורחת היא בגוף:

היום היא כאן, ומחר איננה כאן.

link
הלל הזקן
לרבי טרפון היתה אם זקנה
וזה היה החילוק
אדם שאינו חש
חנוך לנער
מי שהוא זקן מופלג
קטעים מהמקרא
צריך אדם
תחומים נוספים
bottom of page