top of page
שיבה טובה
מן המקורות
מי שהוא זקן מופלג

מי שהוא זקן מופלג אף על פי שאינו חכם - עומדים לפניו מהדרין אותו בדברים ונותנים לו יד לסומכו.

והוא הדין לגבי אישה זקנה.

link
מי שהוא זקן מופלג
אדם שאינו חש
קטעים מהמקרא
חנוך לנער
צריך אדם
וזה היה החילוק
הלל הזקן
לרבי טרפון היתה אם זקנה
תחומים נוספים
bottom of page