top of page
ראש השנה
ספרות ושירה /

ילדים מדברים על בריאת העולם

אלוהים ברא את העולם
הוא עשה את השמיים.

 

אבל אלוהים יכול לעשות הכל.

אלוהים עשה בין השמש והירח את הכוכבים.


פעם אחת ברא אלוהים את העולם, ולא היה שם
מים. אז בא איש אחד מלמטה ועלה בסולם 
למעלה ואמר לאלוהים: "תעשה שמיים" ואמר
לו עוד דברים שיעשה - טרקטורים ועצים
והמון המון דברים. וגם את השדות הוא עשה,
וגם את העצים.


פעם אחת היה אדם ולא היה לו אישה.

אז אלוהים עשה לו אישה נורא יפה ולה
קראו - חוה. ופעם אחת כשישנו מתחת לעץ
בא נחש והעיר את חוה, והוא אמר: "בואי
נאכל תפוחים אדומים ואדמדמים!" אז חוה
אמרה: לא, לא! אלוהים אמר שלא נאכל
מהעץ הזה!" והיא נגסה חצי מהתפוח, העירה
את אדם ונתנה לו לאכול מהתפוח, אז בא
אלוהים ואמר: "אמרתי לכם לא לגעת בעץ"!
אז הוא הכניס אותם לעונש. "ושם תזרעו
לכם חיטה ולחם!" ואחר כך הם מצאו להם
את הבית. וחווה הולידה בנים, והם גדלו
והיו בכיתה א'.


הלוואי תמיד תהיה שמש,
תמיד יהיו שמיים,
תמיד תהיה אמא
ותמיד אהיה אני.

עוד לחג >
bottom of page