top of page
פסח
ספרות ושירה /

נתן אלתרמן

לילו של אליהו  

הוא יגיע הסב כעברו מתמיד

על בתי ישראל באזור ואדרת

הוא יבוא אל שולחן היחידה העברית

הלובשת עשן ועפר ועופרת

 

את היד הוא יושיט אל כוסו כמנהג

דום תקום לפניו הפלוגה ובפתח

כדמעה אדירה של זהב ושל חג

הירח יבער ברקיע של פסח

 

יברך את שולחן הסעודה התמה

יברך כל פלוגה אם חונה או ניידת

יברך את הכוח הקם לאומה

שעם חג ראשיתה בשנית היא נולדת

 

ברקיע גבוה של ליל מלחמה

הירח יבער ואדמה עין היין

והסב שהזקין עם זקנת האומה

יימצא כעומד על ערשה זה הליל

 

וילחש אז הסב: בין מם-מם ומם-כף

לא אבחינה, שאו לקדמון שכמוני

אבל צור ישראל, המם-אב לבניו

יברך את חגכם עלי לחם העוני

 

יברך את שולחן הסעודה החמה…

עוד לחג >
bottom of page