top of page
בראשית
 שבת/פרשת השבוע/

ש

בראשית

בעריכת מורדי שטיין

 תקציר הפרשה

 • אלוהים בורא את העולם בששה ימים ונח ביום השביעי.

 • אדם וחווה בגן עדן

 • חטא האכילה מעץ הדעת.

 • קין והבל מביאים את מנחתם, ומתרחש הרצח הראשון.

 • עשרת הדורות מאדם עד נח.

 • הנפילים, בני האלוהים, ורבה רעת האדם בארץ. ונח מצא חן בעיני ה'.

 

נושאים לדיון בכיתה ובקבוצה

 • בריאה ואבולוציה.

 • חביב אדם שנברא בצלם.

 • משמעות השבת כיום מנוחה.

 • השבת כמתנת העם היהודי לאנושות.

 • עץ הדעת ועץ החיים.

 • ההבדלים בין האדם לבין שאר היצורים.

 • היחסים בין אדם לחווה, אז והיום.

 • בעקבות הרצח הראשון: האם בני האדם נולדו אלימים?

 • בעקבות גן עדן: האם האדם רע מנעוריו? האם יש חטא קדמון?

 

קטע מהפרשה – בראשית א', כו-כח

ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ: ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אתו, זכר ונקבה ברא אתם: ויברך אתם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ:

 

אמרות חכמים

אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן דומין זה לזה;

ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של

אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו;

לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר:

בשבילי נברא העולם.

(משנה סנהדרין ד:ה)

 

אמר רבי שמחה בונם לתלמידיו:

כל אחד צריך שיהיו לו שני כיסים,

ויוכל להשתמש בהם לפי הצורך;

בכיס אחד צריך להיות מונח המאמר:

"בשבילי נברא העולם".

ובכיס השני: "אנכי עפר ואפר".

(מאוצר החסידות)

 

לחשיבה ודיון

בשעה שבא הקב"ה (הקדוש ברוך הוא) לברוא את האדם הראשון

נעשו מלאכי השרת כתים כתים וחבורות חבורות. מהם אומרים: אל

ברא; ומהם אומרים: ייברא"

חסד' אומר: ייברא, שהוא (האדם) גומל חסד'.

אמת' אומר: אל ייברא, שכולו שקרים'.

צדק' אומר: ייברא, שהוא עושה צדקות'.

שלום' אומר: אל ייברא, שכולו קטטה'.

מה עשה הקב"ה? נטל אמת והשליכו לארץ.

(מדרש 'בראשית רבה' פרשה ח)

 

הסבר: על מנת להכריע את השוויון של שניים בעד ושניים נגד, נטל הקב"ה את 'האמת' דווקא, ובכך נשארו שניים בעד בריאת האדם ורק אחד נגד.

ולמה נטל את האמת, הרי היה יכול להכריע גם על ידי נטילת השלום והוצאתו מהמשחק?

אפשר כאן לנהל דיון עם הכיתה או הקבוצה בנסיון לתת תשובה לשאלה.

ואם תתקשו, לפניכם מספר נסיונות של פתרון שהציעו משך הדורות, ונביא כאן רק ארבע מהם, כאשר כל אחד ראוי לדיון בפני עצמו:

אילו השליך את השלום והיתה האמת נשארת שם, לא היה בכוחם ***

של השניים האחרים, החסד והצדק, להכריע, שאין האמת ניתנת להכרעה על ידי רוב.

אילו השליך את השלום והיה השלום נשבר, היה עובר ובטל מן ***

העולם, ואין שלום. מה שאין כך האמת: כל רסיס שנותר מן האמת ,עדיין הוא אמת.

בלי שלום בכלל אי אפשר, ואם אין שלום בעולם אין כלום; לא ***

כך האמת: אם יש כוונות לשלום, בסופו של דבר תהיה גם אמת.

רצה הקב"ה להראות שאי אפשר להגיע אל האמת בקומה ***

זקופה, בראש גאה, בתקיפות ובעקשנות; בשביל להגיע אל האמת חייב אדם להתכופף.

 

 • נסו לעמוד על הבנת כל פתרון המוצע כאן.

 • איזה מהם יוצר יותר הזדהות אצלך?

 • איזה עדיפות רווחת יותר בחברה שלנו? בעולם?

 • האם יש לך פתרונות אחרים להציע?

 

מהשירה הכללית – יאנוש קורצ'אק

חיית - כמה חרשת?

כמה ככרות לחם אפית?

כמה זרעת?

כמה עצים נטעת?

כמה לבנים הנחת לבניין

בטרם תאסף אל עמך?

למי הענקת מחומך?

במי כושל תמכת?

למי הורית דרך בלי לתבוע

הכרת טובה ומתן פרס?

מה התרומה שתרמת?

את מי שרת?

עוד לחג >
bottom of page