top of page
וירא
 שבת/פרשת השבוע/

ש

וירא

בעריכת בארי צימרמן

עיקרי הפרשה

 • הבשורה לאברהם ושרה על הולדת יצחק.

 • שיחת אברהם ואלוהים אודות סדום.

 • חורבן סדום ועמורה והצלת משפחת לוט.

 • אברהם ושרה בגרר.

 • הולדת יצחק וגירוש ישמעאל.

 • ברית אברהם עם אבימלך.

 • עקדת יצחק.

 • התרחבות משפחת אברהם.

 

נושאים לדיון בכיתה ובקבוצה

 • מדוע יצחק לא התנגד?

 • מדוע אברהם הסכים?

 • מדוע אלהים דרש דרישה כה אכזרית מאברהם?

 • מה המסרים האפשריים העולים מן הסיפור?

 • האם הסיפור רלוונטי למציאות ימינו?

 • מדוע נפקד מקומה של שרה מן הסיפור?

 • אברהם ויצחק לא נפגשו לאחר העקדה, מה דעתכם על כך?

 

קטע מהפרשה

ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו, 'אברהם', ויאמר: 'הנני', ויאמר: 'קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם

לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך'.

וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים.

ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו: 'שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם'. ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק

אל אברהם אביו, ויאמר: 'אבי' ויאמר: 'הנני בני' ויאמר: 'הנה האש והעצים ואיה השה לעולה'? ויאמר אברהם: 'אלוהים יראה לו השה לעולה בני'. וילכו שניהם יחדיו. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח מעל לעצים, ויעקוד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר: 'אברהם, אברהם' ויאמר: 'הנני' ויאמר: 'אל תשלח ידך אל

הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חשכת את בנך, את יחידך ממני'. וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו.

 

 

דברי מדרש

ויהי בלכת אברהם עם יצחק בנו בדרך ויבוא השטן וידמה לאברהם כתואר איש זקן מאד עניו ושפל רוח מאד: ויגש אל אברהם ויאמר אליו: "הכסיל או בער אתה אשר אתה הולך לעשות הדבר הזה היום לבנך יחידך. כי נתן לך האלוהים בן באחרית ימיך לעת זקנתך ותלך ותשחטהו היום על לא חמס והאבדת את נפש בנך יחידך מן הארץ.

הלא ידעת אם לא שמעת כי אין הדבר הזה מאת ה' כי לא יעשה ה' לאיש כרעה הזאת בארץ לאמור לו לך שחוט את בנך". וישמע אברהם את הדבר הזה וידע כי דבר השטן הוא אשר בקש להתעותו מדרך ה'. ולא אבה אברהם לשמוע בקול השטן ויגער בו אברהם וילך לו. וירא כי לא יוכל להם ויסתר לו מפניהם וילך ויעבור לפניהם אל הדרך ויהי להם כנחל גדול מלא מים על הדרך. ויגיעו אברהם ויצחק ושני נעריו עד המקום ההוא ויראו נחל גדול ועצום מאד כמים אדירים. ויבואו בתוך הנחל ויעברו בו והמים עוברים לרגליהם. וילכו בנחל ההוא הלוך וטבוע ויגיעו המים עד צווריהם ויבהלו כלם יחד מהמים. ויהי, הם עוברים בנחל ויכר אברהם את המקום ההוא וידע כי אין שמה מים במקום ההוא. ויאמר אברהם אל יצחק בנו: "יודע אני את המקום הזה אשר אין בו לא נחל ולא מים. עתה השטן הוא אשר יעשה לנו את כל אלה להעביר אותנו ממצוות אלוהינו היום הזה". ויגער אברהם בשטן ויאמר אליו: "יגער ה' בך השטן לך נא מעלינו כי במצוות אלוהינו הלכנו".

ויפחד השטן מקול אברהם וילך לו מעליהם. וישב המקום ההוא ליבשה כאשר היה בתחילה. וילך אברהם ויצחק אל המקום אשר אמר לו אלוהים.

 

נקודות לשיחה בכיתה ובקבוצה

 • השטן כמבטא קול פנימי בנפשו של אברהם.

 • בחירה חופשית כאופציה רוחנית הכרוכה במאמץ גדול.

 • הזקן פונה אל אברהם בנימוק הגיוני; המים פונים אליו ב"נימוק" כוחני.

 

ועוד משהו - "מתוך "פתוח סגור פתוח" מאת יהודה עמיחי, מחזור השירים "תנ"ך תנ"ך איתך אתך"

שלושה בנים היו לאברהם ולא רק שניים.

שלושה בנים היו לאברהם, ישמעאל, ויצחק, ויבכה.

אף אחד לא שמע על יבכה, כי הוא היה הקטן

והאהוב שהועלה לעולה בהר המוריה.

את ישמעאל הצילה אמו הגר, את יצחק הציל המלאך,

ואת יבכה לא הציל אף אחד. כשהיה קטן

קרא לו אביו באהבה, יבכה, יבך, יבך הקטן

והחמוד שלי. אבל הוא הקריב אותו בעקדה.

ובתורה כתוב האיל, אבל זה היה יבכה.

ישמעאל לא שמע שוב על אל בכל ימיו.

יצחק שוב לא צחק בכל ימיו

ושרה צחקה רק פעם אחת ולא הוסיפה.

שלושה בנים היו לאברהם,

ישמע, יצחק, יבכה,

ישמעאל, יצחקאל, יבכה - אל .

 

 

מארכיון החגים הקיבוצי

אברהם, קולו זועף,

שם-שמיים מגדף

מלאכים מבוהלים

דורכים בתוך שברי כלים

נד אלהים בראשו, בלי-הבן

כעסו של האב על חייו של הבן.

ומסביר אברהם במלים קצרות,

קולו רועד, פניו חיוורות:

לו הייתי שוחט את יצחק

היה בכוחי להרוג גם אותך.

עוד לחג >
bottom of page