top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

אקליפטוס - עץ היהודים

יותר מכל העצים החדשים בארץ-ישראל מסמל האקליפטוס את ההתיישבות וההאחזות החדשה בארץ האבות. האקליפטוס, עץ אוסטרלי גבה קומה ויפה צמרת, הובא לארץ על ידי גנניו של הברון רוטשילד, כדי לייבש אזורים ביצתיים מוצפי מים. תוך זמן קצר נקלט העץ במושבות וצמח לתלפיות בסמוך לבתים.

אקליפטוס הפך לסמלן של מושבות העלייה הראשונה. כל-כך הזדהה עם ההתיישבות היהודית בארץ, עד שהערבים קראוהו: "סג'ארת אל יהוד" - כלומר, עץ היהודים.

עוד לחג >
bottom of page