top of page
שבת
מקורות והגות/

ברכת השבת בנוסח האר"י

סידור ''כל הנשמה - נשיר ונברך" (The Reconstructionist Press, Pennsylvania, 1999)

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו זכרון למעשה בראשית: תחילה למקראי קדש זכר ליציאת מצרים. ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו: ברוך אתה ה' מקדש השבת.

עוד לחג >
bottom of page