top of page
סוכות
מקורות והגות/

צפורה

האם יש משהו

נגבה, 1975

האם יש משהו שיכול למלא יותר שמחה עובד אדמה מאשר אסיף יבולים?

ובפרט שהם יבולי ברכה, כמו במשק שלנו? האם אין די בגורם זה בלבד כדי שנשתדל לחוג כיאות את החג, אפילו אם לא נוסיף את יתר הסיבות כגון:

מסורת של חג בעם ובקיבוץ, ועוד ועוד. וראו באיזו דלות עבר עלינו החג. בנו סוכה לתפארת. כמה עמל הושקע בכך. יכולתי לראות זאת ממקום עבודתי. הערב הראשון של החג היה דל תוכן ודל השראה, מלבד הצד התזונתי, שהוא בדרך כלל תמיד בסדר.


במשך כל ימי החג עמדה הסוכה ריקה, בעיני היא נראתה כמבוישת, כשסביבה על כל הדשא מפוזרים כותנה, יריעות פלסטיק, פרחים יבשים, כלים ריקים...

מראה מלבב לכל המבקרים שבאים בימי חג, למצוא קצת נשמה יתרה בחג בקיבוץ - - -


האם נעצר לרגע אחד כל הורה, ומוסר לעצמו דין וחשבון אילו חוויות יישאו איתם הילדים בעתיד מימי הילדות? האם הסרטים או להקת הנוער ייארגו בזיכרונם כחוויות החג בביתם בילדות? ועל חשיבותן של חוויות ילדות אף אחד אינו חולק, כמדומני.

עוד לחג >
bottom of page