top of page
פסח
מקורות והגות/

יוסף שפרינצק

הסדר הראשון בקיבוץ

דגניה

אזכור: ליל-הסדר הראשון באום ג'וני, בשנת תרע"א.

הייתי עם קומץ הבחורים והבחורות, אשר בארשת פניהם הקורנות קראו את ה"מה נשתנה" החדש של חיינו, ותהיתי אותה שעה: השומעים? הישמעו את צלילי ההגדה החדשה אבותיהם ואחיהם הצעירים, המפוזרים בעולם הגדול?

אותו כינוס שנתכנסו בליל הסדר נסתיים בסערת ריקודים. גורדון הזקן ובוסל הצעיר השתלבו במחול הנלהב כשהם שרים: "בוקר, בוקר בא - לעבודה".

עוד לחג >
bottom of page