top of page
ראש השנה
מקורות והגות/

הרב משה אביגדור עמיאל

השעון והשופר

יש שעון פשוט המורה על השעות, ויש שעון מעורר שמלבד התפקיד של כל שעון יש לו עוד תפקיד אחד: לעורר את הישנים ולהקיץ את הנרדמים. הראשון פועל את פעולתו רק באמצעות חוש הראייה, והשני גם על ידי חוש הראיה וגם על ידי חוש השמיעה.

ראש-השנה הוא מעין שעון, השעון המעורר. הוא לא רק מורה את השנים, כמו שעון את השעות, הוא גם מקיץ, על ידי חוש השמיעה של קול השופר הקורא: "עורר ישנים משנתם והקיצו נרדמים מתרדמתכם.

עוד לחג >
bottom of page