top of page
יום העצמאות
מקורות והגות/

שמואל מוהליבר

חלוצים בהתיישבות

1884

מצוות ירושת הארץ - לפנים היתה ירושה זו בדרך מלחמה, והיום היא: להשתדל לקנות את הארץ מיד בעליה, וכל כברת ארץ שנקנתה, הננו מקיימים המצווה של ירושה, והשנייה היא מצוות הישיבה בארץ ויישוב הארץ; ויישוב הארץ הוא: נטיעת כרמים ופרדסים, בניין בתים וזריעת תבואה וירקות .

אחי ורעי, בני עמי, החביבים ויקרים לי כנפשי, אשר זכיתם לעלות לארץ הקדושה ולקנות כברת-ארץ, וגם כבר נטעתם כרמים ובניתם עליה בתים - אשריכם ואשרי חלקכם, עולמכם תראו בחייכם, הנכם חופשיים מגלגלי המסחר, אשר הייתם אסורים לו בחבלי שווא...

עוד לחג >
bottom of page