top of page
פסח
מקורות והגות/

יהודה שרת

מבוא להגדת סדר פסח יגור

מבוא להגדת "סדר של פסח נוסח יגור", 1951

משחזרנו אל עצמנו, ופסוקי יציאת מצרים מאירים לנו מן המקרא - והנה לא כולם זכו להכנס ל"הגדה של פסח". עתה רשאים אנו גם אנו לומר: רבותינו, מה אתם ליקטתם בדורותיכם, אף אנו זכאים ללקט בדורנו. חוש טמיר קרא לנו, לתלויים על בלימה, להיאחז בחומר הספרותי הראשוני של יציאת מצרים שבמקרא. שלא מדעת נמשכת ידינו, שנה שנה ללפות פרקים אלה כלפות אבני יסוד מתוך מפולת העבר. לתת להם פיתוח בכלי המבע אשר ברשותנו

עוד לחג >
bottom of page