top of page
פורים
מקורות והגות/

קטעים מ"מגילת היטלר ימ"ש", פרודיה שנכתבה ונקראה בבית הכנסת בקאזאבלאנקה ביום פורים קטן, ב' בכסליו תש"ג (1943).

מגילת היטלר ימ"ש 

מתוך: ספר המועדים. המגילה המקורית נמצאת ב"יד בן צבי"

ויהי בימי היטלר הצבע, הוא הקאפוראל המושל על כל גרמניא שבע עשרה מדינות... אמר בליבו: זקניי נוצחו ממעוט חכמתם ואני איש דעת ומלא תבונה, עצתי נכונה וזרועי חזקה ובזה אכבוש את כל העולם.

 

...וילמד לשונו לדבר ערמות ויגזים וישקר, בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת עשה.

 

...להיות עושים את יום הישועה הזה באחד עשרה לנובמבר, בימים שנחו בהם היהודים מ"המן" והחודש שנהפך לנו מיגון לשמחה, לעשות בו יום משתה ושמחה ומתנות לאביונים. ארור היטלר ארור מוסילינו, ארור טויו, ארור הימלר, ארור גורינג (גרינג), ארור גבלס, ארור הץ (הס( ארורדארקיי די פילפוא, ארורים כל הרשעים.

עוד לחג >
bottom of page