top of page
פסח
מקורות והגות/

'מה נשתנה' / מדרשים

חניכי ומדריכי הנוער העובד והלומד, 1948


א. שבכל הימים יש בעולם שאיפה למלחמה: הימים האלה כל העולם לקראת מלחמה. האלה חורבן שבט אחר שבט. קיצוץ וצימצום: בימים האלה מבקשים לעקור את הכל.  


ומה נשתנו הימים האלה מכל הימים?


ב. שבכל הימים יש שבטי ישראל השרויים בשלווה ויש נרדפים: בימים


ג. שבכל שנות בנין המולדת ידענו תקופות של הרחבת הבנין וגזירות


ד. מה התשובה בפינו לכל צוררינו ומנדינו?

  


מתוך "והגדת". תוספת לסדר בעריכת מכון שיטים, 2011


מתי יזכו כל איש ואישה בישראל לחיים ברווחה וכבוד?

האם ילד עני נידון לחיות בעוני כל חייו?

מדוע מדינה צומחת וחזקה כישראל לא מצליחה לצמצם את הפערים החברתיים שבה?

מתי כלכלת ישראל תשרת "שוויון זכויות חברתי גמור לכל אזרחיה"?


 

מתוך הגדת קיבוץ גברעם - 1950

 

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

מתי תשובנה כל גלויות ישראל?

מפני מה אחזנו בנשק?

מתי ישרור שלום בארצנו ובעולם כולו?

עוד לחג >
bottom of page