top of page
פסח
מקורות והגות/

דוד בן גוריון

נאום דוד בן-גוריון בפני ועדת החקירה של האו"ם

מתוך נאום בפני הועדה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ ישראל, 1946

לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה ,"מייפלאואר"
היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש
אנגלי אחד, היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת; וכמה אמריקאים יודעים
זאת; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אניה; ומה היה טיבו של הלחם
שאכלו בצאתם.

 

והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת "מייפלאואר",
יצאו היהודים ממצרים, וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית,
יודע בדיוק באיזה יום יצאו: בחמישה עשר בניסן. וכולם יודעים בדיוק איזה
לחם אכלו היהודים: מצות.

ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן,
באמריקה, ברוסיה ובארצות אחרות, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו
על היהודים מיום שיצאו לגולה.

 

והם מסיימים בשני מאמרים: השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.

השתא הכא, לשנה הבאה בירושלים.

עוד לחג >
bottom of page