top of page
פסח
מקורות והגות/

קטעים מתוך הגדת "קבוצת החוגים"

פסח תרפ"ט

קדש

קדש: ברוך אתה ד' אלוהינו מלך הרצון, אשר בחר בנו לקדשנו בעבודה, ותתן לנו ד' אלוהינו ימים לעבודה, לילות למצב-רוח, חגים וזמנים לששון, ואת יום חג-המצות הזה, זמן חירותנו, זכר ליציאה משעבוד לחופש וסמל לכניסה לשערי חירות. כי בעובדים בחרת ואותנו קידשת ומועד קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו, ברוך אתה ד', מקדש העבודה וחגיה.

ברוך אתה ד' אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו יחד לזמן הזה.

 

כרפס

כרפס: סלט של חסה.

מברכין: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי גינתנו*. (אוכלין)


מגיד

מגיד: הא לחמא עניא. כל דכפין ייתי ויחיה אתנו. כל דצריך יתי ויפסח. השתא הכא בחדרה. לשנה הבאה בארעא דהתישבות. השתא הכא פועלים שכירים. לשנה הבאה בארעא דהתישבות בני חורין.

 

כוס שניה

(מרים הכוס)

ברוך את ד' אלוהינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את נפשנו והגיענו הלילה הזה לסדר את הסדר יחד. כן ד' אלוהינו ואלוהי אבותינו יביאנו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. שמחים בבנין קבוצתנו וששים בעבודתנו ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ברוך אתה ד', גואל ישראל בעבודה.

(שותים כוס שניה)


בורא פרי גינתנו

בנוסף למשמעות הסמלית של אכילת פירות העבודה העצמית, היתהחשיבות מעשית ליצירת גן ירק ומשק עזר לפועלים החקלאים השכירים ולקבוצות הפועלים במושבות, כדוגמת קבוצת החוגים. משק העזר היווה מקור נוסף למזון ופרנסה, סיפק תעסוקה בימים של חוסר עבודה, ואיפשר קליטת חברות, שיכולתן להשיג "עבודת חוץ" במשקי האיכרים במושבה הייתה מוגבלת ביותר.

עוד לחג >
bottom of page