top of page
שבועות
מקורות והגות/

יצחק מיכאלי

שבועות בעין חרוד, תרפ"ח, 1928

מתרמילי, ע"מ 89-91

ובשעה אחת בצהריים תתייצב עין-חרוד על עגלותיה בראש התהלוכה, כאשר אנשי הביכורים מובילים ואחריהם אנשי המשק והפלחה בראש... קבוצת גבע מובילה ואחריה עין-טבעון [כפר יחזקאל] ועין חרוד במאסף. במחצבה יפגשו עם תל-יוסף ובית אלפא... בדרך לגורן ליד הגבעה יעברו כולם בשער כבוד מקושט... אחרי הפָּרָשׁ יצעדו במלוכד בחורים ובחורות בלבוש ססגוני, כאשר הבחורות נושאות כדים על כתפיהן וזרי פרחים בראשן. הבחורים נשאו במוט אשכול ענבים ענק...

 

והנה קול החצוצרה מכריז על טקס הבאת הביכורים. בראשונה שירת מקהלת הילדים בלווית כנורות, ומיד לאחר מכן עולות משלחות של המשקים. והנה לפתע יכריז מן דהוא ויפרט את מתנות הביכורים ואת שולחיהם... אז יכריז הכרוז על פידיון הביכורים קודש לקרן הקיימת.

עוד לחג >
bottom of page