top of page

מדינת ישראל כבית לעם / מעיין ירדן


לפני 74 שנים התכנסו נציגי הישוב היהודי בארץ ישראל והכריזו על אופייה של מדינתם החדשה כמדינה המקבצת לתוכה את בני עמה:

"... המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפח