top of page

האל שלי ואני… / אבשלום בן צבי


מה יכולה להיות משמעותו של אלוהים עבור האדם המודרני וההפוסט-מודרני?

האדם המודרני הרג את אלוהים לא מזמן (בקנה מידה היסטורי), ומאז תועה בעולם בהיעדרו.

היהדות דווקא מתורגלת היטב לתפקד בלעדיו. 1945 שנים כבר חלפו מאז שחרב ביתו, והוא פנה לדבר אל השוטים, אבל לא אלינו. גם כאשר הוא מתקשר ממספר חסום, אין שומעים לבת-קולו.

ומדוע שנשמע? אלוהים שיצרו חז"ל הוא בן דמותם – תלמיד־חכם, לא דווקא המוצלח מבין תלמידי־החכמים, שהעביר את סמכותו וכליו אל חכמי הדור. דור דור וחכמיו. דור דור ואלוהיו המסתיר פניו.

מה עושה אלוהי ישראל שהפסיק להיות הריבון בעולמו?

חותם פעם בשנה על גזר דינו של האדם, ביום שבו בית דין של מטה קובע את מועדו של בית דין של מעלה.

וכך, כל שנותר לבני האדם הוא להיות הריבונים בעולמו של ריבונו־של־עולם, ולהרבות במעשים טובים, בינם לבין עצמם. על החטאים שחטאנו כלפיו, הוא הרי כבר יסלח, פעם בשנה, ביום הכיפורים.

ומה יעשה האדם המודרני, והרי היהודי המודרני הוא לרוב יותר מודרני מיהודי?

האדם המודרני זקוק לאלוהים כתזכורת לכך שיש דברים שמחוץ לתחום ריבונותו התכליתית. שהרציונליזם שלו מסוגל לקלוט רק את החלק הרציונלי של הוויה שאינה רק רציונלית.

אלוהים המסתיר פניו, שכבר התייאש מלנסות לפנות אלינו, הוא אלוהי כל שאינו תכליתי, שהרי הוא בלי ראשית, בלי תכלית. ולכן כדי להחזיר את אלוהים לחייו, צריך האדם המודרני לפנות מרחב בעולמו לבלתי־תכליתי, ולהרבות במעשים טובים.

הרחבות ומקורות לדברים:

פנה לדבר אל השוטים – לפי בבא בתרא, י"ב, ב:

"א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות".

בטרם חורבן הבית דיבר אלוהים ישירות עם נביאים ומלכים. בהערת אגב נוסיף שבדורות האחרונים ניסו חסידים לחזור ולדבר אליו. אבל אלו שיחות אישיות שנעשות בבדידות, ואם הוא באמת עונה, אנחנו לא יודעים על כך.

אין שומעים לבת קולו – לפי בבא מציעא, נ"ט:

יצאה בת קול ואמרה: מה לכם אצל ר' אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום! עמד ר' יהושע על רגליו ואמר: " לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא" – אין אנו משגיחים בבת קול.

אלוהים כתלמיד־חכם – למשל לפי מדרש במדבר רבא, י"ט:

בשעה שעלה משה למרום שמע קולו של הקדוש ברוך הוא שיושב ועוסק בתורה ואומר הלכה בשם אומרה: "ר' אליעזר אומר…"

ולא דווקא המוצלח מבין תלמידי־החכמים – שנאמר בהמשך בבא מציעא, נ"ט:

מצאו ר' נתן לאליהו. אמר לו: מה זה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? אמר לו: שחק ואמר: ניצחוני בני, ניצחוני בני!

העביר את סמכותו וכליו אל חכמי הדור – לפי ירושלמי, ראש השנה, פרק א' הלכה ג':

אמר רבי סימון: כתיב: "רַבּוֹת עָשִׂיתָ, אַתָּה יְהוָה אֱלֹהַי – נִפְלְאֹתֶיךָ וּמַחְשְׁבֹתֶיךָ, אֵלֵינוּ: – לשעבר: "רבות עשית", מיכן והילך: "נפלאותיך ומחשבותיך אלינו".

אמר רבי לוי: למלך שהיה לו אורלוגין, כיון שעמד בנו מסרה לו. אמר רבי יוסה בר חנינה: למלך שהיה לו שׁוֹמֵרָה, כיון שעמד בנו מסרה לו. אמר רבי אחא: למלך שהיה לו טבעת, כיון שעמד בנו מסרה לו. אמר רבי חייה בר בא: לנגר שהיו לו כלי נגרות, כיון שעמד בנו מסרה לו. אמר רבי יצחק: למלך שהיו לו אוצרות, כיון שעמד בנו מסרם לו. ורבנן אמרי: לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות, כיון שעמד בנו מסרה לו.

ביום שבו בית דין של מטה קובע את מועדו של בית דין של מעלה – לפי ירושלמי, ראש השנה, פרק א' הלכה ג':

אמרו בית דין היום ראש השנה, הקב"ה אומר למלאכי השרת:

העמידו בימה [של בית הדין], יעמדו סניגורין יעמדו קטיגורין, שאמרו בני היום ראש השנה.

נמלכו בית דין לְעַבְּרָהּ למחר ,הקב"ה אומר למלאכי השרת: העבירו בימה, יעברו קטיגורין שנמלכו בני לעברה למחר.

מה טעמא? "כִּי חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא; מִשְׁפָּט, לֵאלֹהֵי יַעֲקֹב" – אם אינו חוק לישראל, כביכול אינו משפט לאלהי יעקב.