top of page

גבורת האשה


השנה בחרנו לציין, ביתר שאת, את חג החנוכה כחג גבורתה של האישה.

אנו מכירים את יהודה, אלעזר ויוחנן, אז מדוע דווקא גבורה נשית בחנוכה?

המקור הקדום לגבורת האישה נעוץ בגזרת 'חוק הלילה הראשון' שגזר אנטיוכוס על בנות ישראל, בו צוו להעביר את ליל כלולותיהן במיטתו של השליט הסלבקי.

כשהגיע זמנה של בת חשמונאי להינשא, החליטה לעשות מעשה, ול