top of page
יום כיפור
טקסים וקבלות חג
Heading 6
ערב "שירה חדשה" לכבוד יום כיפור

גבעת חיים איחוד / תשס"ב

1

קריאה: פעם אחת בערב יום הכיפורים שהה רבי לוי יצחק ולא ניגש אל העמוד לומר "כל נדרי. התהלך בבית התפילה לכאן ולכאן, והנה ראה איש אחד יושב בפינה על הארץ ובוכה. על שאלת הרבי לסיבת בכיו השיב האיש: "היאך לא אבכה? עד לפני זמן קצר היה לי כל טוב, ועכשיו הנני גלמוד. רבי, ישבתי בכפר, ולא עבר איש רעב על פתח ביתי בלי לאכול אצלי לשובע, אשתי היתה רגילה לאסוף הביתה את הנודדים המסכנים ולדאוג להם. ועתה בא הוא" – ובדברו הראה באצבעו כלפי השמים - "ולקח ממני את האשה פתאום לפתע, וזה עדיין מעט לו, והנה שרף את ביתי, ואני נשארתי עם ששה ילדים קטנים, בלא אשה ובלא בית, וסידור עבה היה לי, שבו נמצאו כל הזמירות כסדרן ולא היה צריך לחפש שום תפילה, והנה נשרף הסידור. ועתה יאמר הרבי בעצמו, כלום יכול אני לסלוח לו?"
ציווה הצדיק לבקש סידור כמו זה שתיאר לפניו, כשהביאו לאיש את הסידור התחיל הופך דף אחרי דף, לראות אם הכל נמצא כסידרו, והצדיק עמד והמתין לו. 
אחר-כך שאל אותו: "האם אתה סולח לו עתה?"
"כן", אמר האיש.
מיד ניגש הרבי אל העמוד והתחיל "כל נדרי".

2

על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירין להתפלל עם העברינים.
כל נדרי, ואסרי, ושבועי, וחרמי, וקונמי, וקנסי, וכנויי, דאנדרנא, ודאשתבענא, ודאחרימנא, ודאסרנא על נפשתנא, מיום כיפורים זה, עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, בכולהון איחרטנא בהון, כולהון יהון שרן, שביקין, שביתין, בטלין ומבוטלים, לא שרירין, ולא קימין, נדרנא לא נדרי, ואסרנא לא אסרי, ושבועתנא לא שבועות.
ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה.

 

 

3
דברי הנחייה
 
4
שירה: "אלי אלי"
 
5
"חשבון נפש" ראשון
 
6
שירה: "וטהר ליבנו"
 
7
קריאה: ובכן, תן כבוד ה' לעמך, תהלה ליראיך ותקוה טובה לדורשיך, ופתחון פה למיחלים לך, שמחה לארצך, וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך, במהרה בימינו.
ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו, ועולתה תקפוץ פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
ותתן לנו ה' אלהינו באהבה את יום הכיפורים הזה למחילה ולסליחה ולכפרה, ולמחול בו את כל עוונותינו, מקרא קודש זכר ליציאת מצרים.

 

8
שירה: "סליחות" (בנוסח יהודית רביץ)
 
9
חשבון נפש" שני"
 
10
קריאה: אתה יודע רזי עולם, ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. ובכן, יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, שתכפר לנו על כל
חטאתינו, ותסלח לנו על כל עוונותינו, ותמחל לנו על כל פשעינו.

על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון 
ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב
ועל חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת
ועל חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתים
ועל חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות
ועל חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר
ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה
ועל חטא שחטאנו לפניך בדבור פה
ועל חטא שחטאנו לפניך שהונאת רע
ועל חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב
ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת זנות
ועל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה
ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים
ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה
ועל חטא שחטאנו לפניך בחזק יד
ועל חטא שחטאנו לפניך בחלול השם
ועל חטא שחטאנו לפניך בטמאת שפתים
ועל חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה
ועל חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע
ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים
ועל כולם, אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.

 

11
שירה: "חופים הם לפעמים"
 
12
קריאה:
כי הנה כזכוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג, כן אנחנו בידך מעביר זדון ושוגג, לברית הבט ואל תפן ליצר.
כי הנה כיריעה ביד הרוקם, ברצותו מישר וברצותו מעקם, כן אנחנו בידך, אל קנא ונוקם, לברית הבט ואל תפן ליצר.
כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו מסגסג וברצותו מצרף, כן אנחנו בידך ממציא למזור תרף, לברית הבט ואל תפן ליצר.
כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד נוצר, לברית הבט ואל תפן ליצר.
כי הנה כאבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו מכתת, כן אנחנו בידך, מחיה וממותת, לברית הבט ואל תפן ליצר.
כי הנה כגרזן ביד החרש, ברצותו דבק לאור, וברצותו פרש, כן אנחנו בידך, תומך עני ורש, לברית הבט ואל תפן ליצר. 
כי הנה כהגה ביד המלח, ברצותו אוחז וברצותו שלח, כן אנחנו בידך, אל טוב וסלח, לברית הבט ואל תפן ליצר.

 

13
שירה: "דוגית שטה"
 
14
"חשבון נפש" שלישי
 
15
קריאה:
אבינו מלכנו חדש עלינו שנה טובה
אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות
אבינו מלכנו בטל מחשבות שונאינו
אבינו מלכנו הפר עצת אויבינו
אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ושמד מבני בריתך
אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך
אבינו מלכנו מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו
אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך
אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו
אבינו מלכנו זכרנו בזכרון טוב לפניך
אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים טובים
אבינו מלכנו כתבנו בספר גאולה וישועה
אבינו מלכנו כתבנו בספר פרנסה וכלכלה
אבינו מלכנו מלא ידינו מברכותיך
אבינו מלכנו מלא אסמינו שובע
אבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנו
אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם מלפניך
אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו.


שירה: "אבינו מלכנו"
 
16
קריאה: "אבי, מלכי" / יהודה עמיחי
אָבִי, מַלְכִּי, אַהֲבַת חִינָּם וְשִׂנְאַת חִינָּם
עָשׂוּ אֶת פָּנַי כִּפְנֵי הָאָרֶץ הָחֲרֵבָה הַזֹאת.
הַשָנִים הָפְכוּ אוֹתִי לְטוֹעֵם שֶל כְּאֵבִים.
כְּמוֹ טוֹעֵם-יֵינוֹת אֲנִי מַבְחִין
בֵּין מִינֵי שֶקֶט שוֹנִים,
יוֹדֵעַ מַה מֵּת. מִי.

אָבִי, מַלְכִּי, עֲשֵה שֶׁפָּנַי לֹא יִקָּרְעוּ
מִצְחוֹק אוֹ מִבֶּכִי.
אָבִי, מָלכִּי, עֲשֶׂה שֶכָּל מַה שֶיִקְרֶה לִי
בֵּין תַּאֲוָה וּבֵין עַצְבוּת
לֹא יְיַסֵּר אוֹתִי;  וְשֶכָּל הַדְבָרִים
שֶאֲנִי עוֹשֶׂה בְּנִיגוּד לִרְצוֹנִי,
יֵרָאוּ כִּרְצוֹנִי. וּרְצוֹנִי כִּפְרָחִים.
 
17
שירה: "יש פרחים"
 
18
"חשבון נפש" רביעי
 
19
שירה: "ונתנה תוקף" [שירת-סולו, ציבור וגיטרה]
 
20
קריאה: "יום כיפור" / יהודה עמיחי
סִלְחוּ לִי כְּבָר עַכְשָו, שְלֹשָה חֳדָשִים לִפְנֵי יְמֵי הַסְּלִיחָה הַנּוֹרָאִים. אֲנִי חושֵש שֶלא אַגִּיעַ. אֲנִי מְפַזֵּר אֶת יום הַכִּיפּור עַל פְּנֵי כָּל הַשָּנָה. עֲנָבִים בְּשֵלִים בְּעונָתָם. אַךְ אֵיךְ יַבְשִילוּ חֲטָאִים וְכַפָּרָתָם בְּיום אֶחָד?    


21
שירה: "הכניסיני תחת כנפך"

 

22
"חשבון נפש" חמישי
 
23
שירה: "אחי הצעיר יהודה"
 
24
קריאה: "מחזור לימים נוראים" (קטעים) / מרדכי אמיתי (שריד)
 
בראש-השנה
שלחנו ברכות לכל הידידים
במוצאי
יום כפור
הן חזרו אלינו. הנמען לא נמצא
שכל המענים -בדים. ולכל הנמענים
מדים. ואל עורך-דין
עושה מלחמות ביום-דין
וקול תחנונינו בדין לא רצה.
נדרנא לא נדרי, ואסרנא לא
אסרי. כי לכל העם בשגגה.
על דעת המקום ועל דעת הקהל
(חג שהיה לחגא)
אנו מתירין להתפלל עם העברינים
מי ברגל, ומי ברכב, ומי בשריונים
- - -
למען איתן הנזרק בלהב-אש.
למען בן הנעקד על עצים ואש.
למען דגלים באור ובעשן-אש.
למען מחרף נפשו בתול"ר וחרמ"ש.

למען
למען---
המען הוחלף
כל תפילותינו
מאש
חוזרות
הנמען לא ידוע
נראה שבקשר דבר-מה השתבש
הדואר-הצבאי בושש
מדוע?
 
25
שירה: "אנחנו שנינו מאותו הכפר"
 
26
"חשבון נפש" ששי
 
27
שירה: "מי האיש"
 
28
"חשבון נפש" שביעי
 
29
שירה: "ממעמקים"
 
30
המשך שירה חופשית עם הגיטרה.

ערב "שירה חדשה" לכבוד יום כיפור
עוד לחג >
bottom of page