top of page
ראש השנה
טקסים וקבלות חג /
קבלת שבת לראש השנה

יוצא לאור/ אהוד בנאי

השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעין
לא סלול, לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן.

חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר, בין הבתים
יוצא אל האור, אל חיים חדשים.

לך עליו, עלה עליו עכשיו
לך עליו, עלה עליו עכשיו
מלאכי ציפורים מעליך
מלווים את צעדיך
מרחוק נדלק אור
אל תסטה כדי שתוכל לחזור.

השיר הזה מתחיל כאן
כחול על הדף הלבן
לא גמור, לא תמיד מכוון
השיר הזה מתחיל כאן.

חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר, בין אנשים
יוצא אל האור, אל חיים חדשים.

לך עליו...

 

נמזוג יין ונברך:

נברך על הגפן ועל פרי הגפן, ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה,

על מעשי השנה החולפת, ועל כניסתה של שנה חדשה.

 מי ייתן ותהיה יפה ושונה,
שנה של התחדשות וצמיחה, יצירה ושלום.

לחיים!

על פי ברכת השבת כפר סאלד

 

 

ברגע / ורד מוסנזון

 

ברגע

שהשנה החדשה

אוחזת בעקבי

השנה העוברת –

עוברים העצים

לדום מתוח

ולרגע קצר

חוזר העולם לתוהו ובוהו

ורוח אלוהים מרחפת

מעל השנה החולפת

שנעדרת

בגלל ידה של השנה החדשה

האוחזת בעקביה,

מנסה לעכב ברגע

את רגע האמת

את הרגעים בם תיטול

על עצמה

את האחריות

לכל מה שיקרה

מכאן והלאה.

 

זו אחריות עצומה

להיות שנה חדשה –

לקחת על עצמך את הסיכוי,

לא להצדיק את התחזיות הנוראות

שחזו

כל אותם ששבעו

רע בשנה הקודמת.

 

איזו אחריות עצומה

נוטלת על כתפיה השנה החדשה

ברגע

בו היא מרפה

מעקבי השנה החולפת

ומניחה לה

להימוג

ולהשאירה לגמרי לבד

להרבה רגעים

עם כל כך הרבה אחריות...

 

בראש השנה  מילים ולחן: נעמי שמר

בראש השנה, בראש השנה

פרחה שושנה אצלי בגינה

בראש השנה סירה לבנה

עגנה לה בחוף פתאום.

 

בראש השנה, בראש השנה

ליבנו ענה בתפילה נושנה

שיפה ושונה תהא השנה

אשר מתחילה לה היום

 

בראש השנה, בראש השנה

פרחה עננה ברקיע הסתיו

בראש השנה כנר נשמה

עלה בשדה חצב

         

בראש השנה, בראש השנה...

בראש השנה, בראש השנה

פרחה מנגינה שאיש לא הכיר

ותוך יממה הזמר המה

מכל חלונות העיר

 

בראש השנה, בראש השנה...

 

  

טובלים תפוח בדבש ומברכים

יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה מראשית השנה ועד אחריתה.

 

שניים-עשר ירחים / מילים ולחן: נעמי שמר

בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד,

בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד.

בכסלו נרקיס הופיע,            

בטבת ברד             

ובשבט חמה הפציעה ליום אחד.     

באדר עלה ניחוח מן הפרדסים,

בניסן הונפו בכוח כל החרמשים,

באייר הכל צמח

בסיון הבכיר,

בתמוז ואב שמחנו אחר קציר.

תשרי, חשוון, כסלו, טבת

חלפו עברו ביעף,

גם שבט, אדר, ניסן, אייר

סיון, תמוז ואב.

ובבוא אלול אלינו

ריח סתיו עלה,

והתחלנו את שירנו

מהתחלה…

עוד לחג >
bottom of page