top of page
שבת
טקסים וקבלות חג /
קבלת שבת 3

לכה דודי

לקראת כלה

פני שבת נקבלה,

שבת שלום ומבורך


נקבל את השבת. נהנה מרגע של יחד ונתחדש מרגע של דרור


ברכה על הנרות

ברוך האור באדם, ברוך האור בעולם, ברוך האור של צדק ושלום, ברוך האור של שבת.


הנה מה טוב ומה נעים

שבת אחים גם יחד


ברכה על היין

כרם, גפן, זמורה, אשכול, צבע וצליל בין קודש לחול. היין זורם בעורקים, ממלא את הגוף בשמחת החיים. נברך על השמחה, על היצירה ועל החופש שבחגיגת שבת. לחיים!

 

ברכה על החלה

סוב תיסוב בינינו חלת הקבוצה. נברך את האיכר החורש בשדה, את הטוחן המכין לנו את הקמח, את האופה מביתנו הלש את הבצק ואת כל מי שעמל להפוך את פרי האדמה למזון חיים הבא אל שולחננו.

 

כל מה שקרה בשבוע שחלף שייך עכשיו לעבר. יש להעלות אותו כקרבן על מזבח. כל הכאב, התסכול והאכזבות – נשלך אותם מתוכנו. בשבת – מתחדשת הנשמה.


שבת שלום, היי

יום זה לישראל אורה ושמחה, שבת מנוחה

עוד לחג >
bottom of page