top of page
שיבה טובה
מן הארכיון /
כך הולך ומבשיל

פניה

גבת

כך הולך ומבשיל שדה ראשים בשמש

בכסף של שיבה נושאת ברכת יבול

ומרכין את זוהר מללותיו בשקט

לקראת שעת קציר תוביל אל קו הגבול -

תחומים נוספים
bottom of page