top of page
כלולות
מן הארכיון /
כתובה - לוטן

קיבוץ לוטן

1963

הכתובה של אסנת וחנן

 

בשלישי בשבת, שנים עשר ימים לחודש טבת,

חמשת אלפים ושבע מאות וארבעים ושבע למנין

שאנו מונים כאן בבית לוטן בערבה

אנו עדים איך:

אמר החתן חנן בן רחל וראובן לכלה אסנת

בת אריאל ונעמי:

היי לי לאישה ואני אהיה לך לחבר

אוהב ואתמוך בדרכך

אמרה הכלה אסנת בת נעמי ואריאל

לחתן חנן בן ראובן ורחל :

היה לי לאיש והיה לי חבר

ואני אהיה לך לאישה

וחברה באמונה וביושר.

ואמרו החתן והכלה:

נבנה לנו בית פתוח וחם

שבו נדע לצחוק ולבכות, לכעוס ולצמוח.

בהבנה ובשמחה אנו מקבלים על עצמנו את האחריות

לחיים משותפים, חיים של הקשבה לצרכי הגוף

והנפש המשותפים והנפרדים, עשייה למען צמיחת

הקהילה ומחוייבות יוצרת לתרבות עם ישראל.

והכל שריר וברור וקיים

נאום יונתן חטר - עד  נאום רחל ניסים - עדה

חתימת החתן והכלה

תחומים נוספים
bottom of page