top of page
כלולות
מן הארכיון /
כתובה - ניר אליהו

תשמ"ה

וזאת לעדות כי בא איש אל ניר אליהו ויבן בה ביתו.

היום הזה - ח' בסיון תשמ"ה באים שנים

רעים בברית האהבה אשר כח לה ועוז.

ידם הקהל ויקשיב איך באה קדושה בתוכנו,

איך ניצתים שירים נסתרים ואורים חוגגים עמנו...

ידם הקהל אל הגה בבוא איש לקדש רעיה.

הרי את מקודשת לי

בפרחי האדמה הזאת

ובאהבה השוכנת בלבב

אשר הביאתנו הלום

עד השחק הזה ממעל, ועדה הארץ הזאת מתחת

והרעים אשר נקהלו לחוג את היום הגדול

כי באו שנים בברית האהבה אשר לא יפירוה

אדם ושמים.  והרי אתם נשבעים לנצור

האהבה הזאת אשר הביאתכם עד הלום, ולשמור

את האביב בלבבות.

יענו השנים - נשבעים

יענה הקהל - עדים

והרי נשבעים אנו בליבנו לשזור חייכם

בחיינו וחיינו בחייכם, ולהיות משפחה אחת גדולה

ואוהבת, וללכת בדרך הזו עד תומה.

הרי אתם נשואים כדת עובדי האדמה

היו ברוכים!

תחומים נוספים
bottom of page