top of page
כלולות
מן הארכיון /
כתובה - פלמ"ח צובה

קיבוץ פלמ"ח צובה

היום, ה' אלפים ושבע מאות שנה ליצירה

למדינת ישראל

 

אנו;

מתחייבים,

על אהבה ורעות בבואנו בברית בנישואין,

להקים משפחה חדשה בישראל.

ומתברך עימנו ביתנו - קיבוץ פלמ"ח - צובה

כי בד חדש צומח לאילן אשר שורשיו

בסלע הרי יהודה וירושלים וצמרתו

באויר פסגות.  כמותם איתן הוא ורענן.  

עלהו לא יבול ופריו יתן בעיתו

וככל אשר ירבה - נצליח.

וימלא ביתנו גילה ורינה דיצה וחדוה

וששון ושמחה - בשמוח חתן עם עלה.

ונזכה לראות בנים ובנות עוסקים

בתורה ובעבודה ובונים ביתם באהבה.

ועדים כל חברינו השמחים עמנו בזה

כי נקשרים אנו זה בזה כדין

בני אנוש וכדת משפחות האדמה-

לחיים טובים, לחברות טובה,

לשלום ולאחווה - בביתנו ובחברתנו.

אמן, כן יהי רצון!

תחומים נוספים
bottom of page