top of page
לידה וברית
הגות, ספרות ושירה /
יהי שלום

פיוט לברית כמנהג עדות המזרח

יהי שלום בחילנו ושלוה בישראל
בסימן טוב בן בא לנו, בימיו יבוא גואל.
הילד יהי רענן, בצל שדי יתלונן
ובתורה יתבונן, יאלף דעת לכל שואל.
ומקורו יהי ברוך, זמן חייו יהי ארוך 
ושולחנו יהי ערוך וזבחו לא יתגאל.
שמו יצא בכל עבר, אשר יגדל יהי גבר,
וליראי אל יהי חבר, יהי בדורו כשמואל.
עדי זקנה וגם שיבה יהי דשן בכל טובה
ושלום לו ורוב אהבה. אמן, כן יאמר האל.
הנימול בתוך עמו יחיה לאביו ולאימו
ויהי אלוהיו עמו ועם כל בית ישראל.

תחומים נוספים
bottom of page