top of page
לידה וברית
הגות, ספרות ושירה /
מצווה ולב 

הרב אלימלך בר-שאול

שתי לידות לו לאדם:
אחת - בעל כורחו ואחת - מדעתו;
אחת - על ידי אחרים ואחת - על ידי עצמו.
ראשונה - לקתה בחבלי לידה,
שנייה - נתברכה בחבלי יצירה.
ראשונה - מאורע לשעתה,
שנייה - נמשכת כל ימי חייו של אדם.
ראשונה - עיקרה לידת הגוף,
שנייה - כולה לידת נשמה.
ראשונה - יציאתו מבטן אימו לאוויר העולם,
שנייה - נתגלית מהיותו.

תחומים נוספים
bottom of page