top of page
אבלות
הגות, ספרות ושירה /
קדיש מאת מרסיה פאלק

על פי זלדה

לכל בריה יש שם

שנתנה לה עין החיים

ונתנו לה אביה ואמה

 

לכל בריה יש שם

שנתנו לה קומתה ואופן חיוכה

ונתן לה האריג

 

לכל בריה יש שם

שנתנו לה ההרים

ונתנו לה כתליה

 

לכל בריה יש שם

שנתנו לה המזלות

ונתנו לה שכניה

 

לכל בריה יש שם

שנתנו לה חטאיה

ונתנה לה כמיהתה

 

לכל בריה יש שם

שנתנו לה שונאיה

ונתנה לה אהבתה

 

לכל בריה יש שם

שנתנו לה חגיה

ונתנה לה מלאכתה

 

לכל בריה יש שם

שנתנו לה תקופות השנה

ונתן לה עיוורונה

 

לכל בריה יש שם

שנתן לה הים

ונתן לה

מותה.

תחומים נוספים
bottom of page