top of page
לידה וברית
הגות, ספרות ושירה /
שתי לידות לו לאדם

הרב אלימלך בר שאול


שתי לידות לו לאדם - אחת שלא מדעתו, ואחד מדעתו.

אחת על-ידי אחרים, ואחת - על-ידי עצמו.

ראשונה - לקתה בחבלי לידה,

שנייה - נתברכה בחבלי יצירה.

ראשונה - מאורע לשעתה,

שנייה - נמשכת כל ימי חייו של האדם.

ראשונה - לידת הגוף,

שנייה - לידת נשמה.

ראשונה - יציאתו מבטן אמו,

שנייה - התגלות מהותו.


תחומים נוספים
bottom of page