top of page
יום הרצל
ספרות ושירה /

הרצל

אידיאל שאין לו סוף

"הציונות - אידיאל שאין לו סוף", 26.6.1899

יש אנשים שאינם מבינים אותנו כראוי, וסבורים כי מטרת מאמצינו היא לשוב לארצנו.

האידיאל שלנו הולך הלאה מזה; האידיאל שלנו הוא חזון האמת הנצחית הגדולה; הוא אידיאל שהולך תמיד קדימה; הוא אידיאל שאין לו סוף [...]

אנו נשוב ונשתול את עצמנו כפרח הזה הצץ מן האדמה, גדל ופורח ונותן את ניחוחו ואת יופיו לעולם. 

אנו נחזיר את התרבות הגבוהה ביותר לעמנו. אנו נרומם את הנשמה היהודית למרום פיסגתה. אם נזכה להיות שם, ואני מקווה להיות שם, אנו ניתן להמוני עמנו העניים את כל המחשבות הנעלות הללו, נגאל את נפשותיהם, נעזור להם להגשים את האידיאל הגדול ביותר של צדק והיושר.
 

עוד לחג >
bottom of page