top of page
חנוכה
ספרות ושירה /

מרדכי אמיתי

הלילה הזה

יד מרדכי, 1977

הלילה הזה נדלקים האורות במרומי המגדלים,
הלילה הזה שוטפים לפידים את הרחוב כגלים,
הלילה הזה מאירים הנרות בחלונות הבתים 
וכעיני ילדים נוצצות, מחלון ואשנב ניבטים,
הלילה חוזרים ומספרים, כבכל שנה ושנה,
אותו הסיפור העתיק, אותה אגדה נושנה.
על נס חנוכה, על מורדים - מכבים בנוגשים יוונים,
וגבורת הבן הקטן מכל שבעת הבנים,
על הפך הקטן, שהספיק לכל שמונת הימים,
על כאלה ניסים שיכולים לקרות גם עכשיו לפעמים...
כי יש אי מי הרוצה גם עכשיו לכבות את האור,
כי יש כובשים ונוגשים בכל מקום ובכל דור.
אך האור הקטן בחלון הוא מזכיר ורומז,
כי תמיד כשרוצים מאוד, יכולים לחולל את הנס.
שכל אור הנדלק הלילה הזה אי שם בעולם,
יהיה מאיר בכל הלילות ובכל המקומות – לכולם!

עוד לחג >
bottom of page