top of page
חנוכה
ספרות ושירה /

מרדכי אמיתי

הלילה חוזרים ומספרים

הלילה חוזרים ומספרים, כבכל שנה ושנה,

אותו הסיפור העתיק, אותה אגדה נושנה.

על נס חנוכה, על מורדים-מכבים בנוגשים יוונים,

וגבורת הבן הקטן מכל שבעת הבנים.


על הפך הקטן, שהספיק לכל שמונת הימים,

על כאלה ניסים שיכולים לקרות גם עכשיו לפעמים...

כי יש אי מי הרוצה גם עכשיו לכבות את האור,

כי יש כובשים ונוגשים בכל מקום ובכל דור.

אך האור הקטן בחלון הוא מזכיר ורומז,

כי תמיד, כשרוצים מאוד, יכולים לחולל את הנס.

עוד לחג >
bottom of page