top of page
פסח
ספרות ושירה /

צביג

והגדת לבנך

נכתב לסדר פסח שני של חוג עקיבא, תשל"ח

"והגדת לבנך" - האומנם היגדנו?

ההיגדנו את הכל אשר בלב?

את אשר בבית קיבלנו, את אשר קיווינו וחלמנו,

את השמחות, האכזבות, את הגיל והכאב?

ולו גם היגדנו... ההבן יבין הבן?

 

ההיגדנו על יציאת מצרים,

יציאה דאז ויציאה דהיום?

הסיפרנו טעם לצאת מגלות לחרות,

הסיפרנו הכל, עד תום?

ולו גם היגדנו... ההבן יבין הבן?

 

ההיגדנו מה זאת עבדות של גוף ונפש,

עבדות של רעב - או עבדות של סיר-בשר,

עבדות נוצצת - או עבדות מנוונת.

ההיגדנו מה זאת להיות גר וזר?

ולו גם היגדנו... ההבן יבין הבן?

 

ההיגדנו מה זאת חירות, - חופש של גוף ונפש,

חופש - בעוני או חופש סיר-בשר,

החופש להיות לבד, בין כמוך,

לחיות את חייך - אומלל או מאושר?

ולו גם היגדנו - ההבן יבין הבן?

 

האפשר להגיד זאת לזולת - וגם בן הוא,

אם לא חיינו זאת  בפנים הלב?

המילים נושרות כעלי שלכת

אם לא נוצר בינינו הווי מקָרֵב

ולו גם היגדנו... ההבן יבין הבן?

 

החיינו את חיינו, כפי שפעם רצינו,

או היה החלום רק חלום בשביל "אז",

כשבאנו להגיד את דברינו לבנינו -

הכבר נשרו הכנפים וכבר הוּעם הפז?

ולו גם היגדנו... ההבן יבין הבן?

 

החי עוד חלומנו - או מת בינתיים?

ואיך להוריש חלום אשר מת?

ואולי כדאי לנו להחיות חלומנו -

אם היה חלומנו חלום של אמת!

ולו גם היגדנו... ההבן יבין הבן?

 

ממצרים יצאנו - הפרקנו כבלנו?

הנגיד לבן "דיינו"  - על כל שלב?

הנוכל לחגוג אביב של עמנו

 - גם אם הגענו, אנחנו, לסתיו?

ולא גם היגדנו... ההבן יבין הבן?

 

האם היגדנו ל"ארבעת בנינו"

שאנחנו היינו - "ב"חד גדיא" - הגדי,

ושכל השונרות וכלבות וחוטרות,

התכוונו גם נגדם - ולא רק נגדי...

ולו גם היגדנו... ההבן יבין הבן?

 

"והגדת לבנך" - בדף החיים נגיד לו,

רק זאת השפה יטיב הוא הבן,

את "הגדת " חיינו - אם אמנם אמת היא,

נכתוב בליבנו - ונגידה לבּן!

עוד לחג >
bottom of page