top of page
יום ירושלים
ספרות ושירה /

שלום עליכם

ליד הכותל

ספר נא לי, בבקשה ממך, את הדבר הזה לכל פרטיו ודקדוקיו. אם כן, איפוא, ראה ראית בעינך ממש את הכותל המערבי? האמנם? ראית אותו יפה? אם כן, איפוא, הלא תספר לי - איך ומה ואימתי?
כך אמר רבנו ליהודי אחד, שזה עתה חזר מארץ-ישראל, מירושלים עיר-הקודש.

ספר נא לי, בבקשה ממך צייר נא לי את הדבר הזה לכל פרטיו ודקדוקיו – מה מראהו וכיצד הוא עומד ואבניו מה הן?

היהודי הירושלמי צייר את הדבר לכל פרטיו ודקדוקיו, ורבנו ישב כנגדו ושמע ושתה בצמא את דבריו ומנהנה מאד ופניו הבהיקו כפני אדם, שהביאו לו ברכה ושלום ממדינת הים מקרובו וגואלו.
רבנו נעץ עיניו ביהודי הירושלמי, עשה אזנו כאפרכסת והקשיב לדבריו בכל חושיו, עד כי לא הרגיש כלל בנו, בתלמידיו הסוררים, שאנו משתמטים  אחד-אחד מלפני השולחן, מתחמקים ומתגנבים לצאת החוצה.

כשחזרנו שוב לחדר, עדין מצאנו את שניהם יושבים ומספרים.

כתל מערבי! אמר רבנו אל היהודי הירושלמי - כתל מערבי! הלא זאת היא שארית מחמדינו שהיו לנו בימי ממלכת ישראל, כתל מערבי!

ורבנו נתן את קולו בבכי.

עוד לחג >
bottom of page