top of page
חנוכה
ספרות ושירה /

א. שלונסקי

מי אשר הדליק המנורה בנפש

כי שבעה הם ימים לימות השבוע, ושבעה יש קנים למנורה. ומי אשר הדליק המנורה בנפש - 
הוא ייצק השמן לאורה.

עוד לחג >
bottom of page