top of page
יום השואה
ספרות ושירה /

צבי שוע

קדיש אושוויץ

יתגדל ויתקדש יקר האדם באשר הוא,

ויקר קדושינו שחייהם נקטעו בטרם עת

בידי אנשים ילודי אישה -

גרמנים ועוזריהם, עושי דברו של היטלר.

יתברך וישתבח ויתרומם שמם של הקדושים,

שהושפלו ועונו ונורו והומתו במיני מיתות

משונות, ונשחטו והובלו לטבח בקרונות המוות,

ונחנקו בתאי הגזים, ונשרפו בעודם בחיים

ולאחר מותם.

רב ועצום היה הכיליון באתרי הדמים.

וניקיתי - דמם לא ניקיתי! ואימרו אמן!

וגם אם נמחקו שמותיהם מספר הקיום האנושי

ולא זכו להיקבר בקבר ישראל -

מותר האדם הוא הזיכרון מעבר למחיצות הזמן.

כי נדרנו הנדר: לזכור את הכל,

לזכור ודבר לא לשכוח!

יתעלה ויתהלל עם ישראל בנאמניו,

ויצרור בצרור החיים את זכרם במדינת ישראל.

כי נצח ישראל לא ישקר ואימרו אמן!

יהא נא שלום במרומים,

עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן!

יתגדל ויתקדש אמת האדם.

עוד לחג >
bottom of page