top of page
יום ירושלים
ספרות ושירה /

שיר המעלות

תהילים קכ"א:

שיר המעלות לדוד
שמחתי באומרים לי
בית יהוה נלך:
עומדות היו רגלינו
בשעריך ירושלים:

ירושלים הבנויה
כעיר שחוברה-לה יחדיו:
ששם עלו שבטים
שבטי-יה עדות לישראל
להודות לשם ה':
כי שמה ישבו כסאות למשפט
כסאות לבית דוד:
שאלו שלום ירושלים
ישליו אוהביך:
יהי שלום בחיליך
שלוה בארמונותיך:
למען אחי ורעי
אדברה-נא שלום בך:
למען בית-ה' אלוהינו 
אבקשה טוב לך:
 

עוד לחג >
bottom of page