top of page
חנוכה
שיר וזמר /
סביבון

מילים: נ.ד. קרפיבנר

סביבון, סביבון,

סֹב סחור-סחור

דרך שיח ודרך בור,

דרך מושב ודרך כפר

מן העמק אל ההר,

אל הנחל, נחל קישון -

וכאשר תפגוש שֵם הראשון

פְסוק לו פסוקך, אמור לו כֹה!

"נס גדול היה פה..."

 

היה היתה כאן בִצה

אינה עכשיו כבר בא קִצה.

כבוש כבשו פה השממה

ונַצחוּה במלחמה.

לא בחנית ולא בחרב -

רק בעבודה בלי הרף.

ואל מודיעין רוץ ועבור,

הכרז כרוּזך ואמור:

"אל תדאגו, המכבים,

יש לכם פה יורשים רבים,

במערכה הם נלחמים:

זורעים שדות, נוטעים כרמים,

בונים בתים, סוללים כבישים,

עובדים הולמים בפטישים...

 

פְסוק שם פסוּקך, אמור שם כה!

"נס גדול היה פה".

 

הנס הוא ייבוש הביצה, והשממה בעמק בעבודה בלי הרף, ויורשי המכבים הרבים נלחמים באמצעות זריעת שדות, נטיעת כרמים, בניית בתים וסלילת כבישים. הסביבון נשלח להכריז: "נס גדול היה פה"...

עוד לחג >
bottom of page