top of page
יום ירושלים
מקורות והגות/

אין ספק כי כ"ח אייר תשכ"ז הוא "יום ירושלים" 

נאות מרדכי, אייר תשכ"ז, 1967

עדיין אין שם למלחמה זו. השם, אשר בו תכונה מלחמה זו בהיסטוריה ובפי העם, צריך להקיף את כל משמעותה, וייקבע גם לאור ההתפתחות הפוליטית בעתיד ולפי גורלו של פרי הנצחון. אולם, אין ספק כי כ"ח אייר תשכ"ז, ה-7 ביוני 1967, הוא "יום ירושלים". המשורר האלמוני שכתב את מזמור קל"ז ואמר: "זכור ה' לבת-אדום את יום ירושלים" והוסיף "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" – הוא אשר החל בטווית החוט האיתן, בן 2553 השנים, המוביל מחורבנה הראשון של העיר ועד היום הזה. לא, אין זה יום נקם ושילם. לא להם נשאנו נפשנו. הראדר, נבי-סמואל, לטרון, שיח-ג'רח, העיר העתיקה וגוש עציון - לקיחתם היתה חוב, שחייב היה דורנו לבנים, בני דור-האבות של היום, שנתנו נפשם עליהם – ולא זכו להיות אבות. בימים אלה קידשנו את זכרם, ומילאנו צוואתם של מליוני יהודים בכל הדורות.

עוד לחג >
bottom of page