top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

איסור השחתת פרי

מן המקורות

דברים, כ'
לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרות כי האדם עץ השדה...


תלמוד בבלי, ברכות מ"ג, ע"ב
אמר רב יהודה: מי שיוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמלבלבים אומר: ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובים, להתנאות בהם בני אדם.

 

תלמוד בבלי, תענית, ה', ע"ב

מעשה באדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקים וצלו נאה ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצלו. וכשביקש לילך אמר: אילן, אילן במה אברכך? אם אומר לך, שיהו פרותיך מתוקים, - הרי פרותיך מתוקים! שיהא צלך נאה, - הרי צלך נאה! שתהה אמת המים עוברת תחתיך, - הרי אמת המים עוברת תחתיך! אלא: יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך!


קהלת רבה ז', כ"ח

אותה שעה נטלו הקב"ה לאדם הראשון והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם: וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.


פרקי דרבי אליעזר, ל"ד
שעה שכורתין את עץ האילן שעושה פרי, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע.


מפיוטי ייני, משורר א"י - המאה ה-5
ארץ אשר לה בעזך נהלתנו
ארץ אשר לה בעזך נהלתנו
מתנה טובה הנחלתנו
ארץ חטה ושעורה, ארץ גפן
ארץ תאנה לבכור תאנה
ארץ רימון לפלח הרמון
ארץ זית להודם כזית
ארץ זבת חלב ודבש
לתחת לשונם חלב ודבש


רמב"ם

אסור לקצץ אילן פירות דרך השחתה. וכל הקוצצו עובר בלאו ולוקה. אבל קוצצים אילן מאכל אם הוא גורם נזק לאילן טוב ממנו, או שמזיק בשדות של אחרים, או שיש בקציצתו תועלת גדולה, וכן מותר לכרות עץ מאכל שהזקין ומניב פירות מועטים, שאין כדאי לטרוח עליהם.

עוד לחג >
bottom of page